Følg

Hva er grunnkapital?

Alle stiftelser skal ha en grunnkapital. Grunnkapitalen er en del av egenkapitalen i stiftelsen og kan sammenlignes med for eksempel aksjekapitalen i et aksjeselskap. Det er denne kapitalen som danner grunnlaget for oppretting av stiftelsen.

Hvor stor må grunnkapitalen være?

- en alminneleg stiftelse skal ved oppretting ha minst 100 000 kr i grunnkapital, jf. stiftelsesloven § 14 første ledd.

- en næringsdrivende stiftelse skal ved oppretting ha minst 200 000 kr i grunnkapital, jf. stiftelsesloven § 22 første ledd.

Hva innebærer det at kapitalen er bunden?

At kapitalen er bunden, betyr at stiftelsen bare kan dele ut midler dersom stiftelsen sin egenkapital ifølge den sist fastsatte balansen overstiger grunnkapitalen. Enkelt forklart kan stiftelsen dele ut midler dersom de har penger i tillegg til grunnkapitalen.

Alminnelige stiftelser kan i vedtektene bestemme at grunnkapitalen skal være bunden. For næringsdrivende stiftelser stiller loven krav om at grunnkapitalen skal være bunden, jf. stiftelsesloven § 24.

Hva må grunnkapitalen bestå av?

Grunnkapitalen kan bestå av penger eller eiendeler. Dersom eiendeler inngår i grunnkapitalen, skal revisor bekrefte at grunnkapitalen i stiftelsen minst har den verdien den skal ha ifølge vedtektene, jf. stiftelsesloven § 12 første ledd bokstav d. Det er bare eiendeler som kan balanseføres ifølge regnskapsloven, som kan brukes som grunnkapital, jf. stiftelsesloven § 15 første ledd.

Hvilke eiendeler som inngår i grunnkapitalen, skal gå fram av stiftelsesdokumentet, jf. stiftelsesloven § 9 første ledd bokstav b. Størrelsen på grunnkapitalen skal gå fram av vedtektene, jf. stiftelsesloven § 10 første ledd bokstav e.

Har du fortsatt spørsmål? Send en melding.

»» gå tilbake til www.lottstift.no
Levert av Zendesk