Følg

Hvem kan avsette styret og hvilke vilkår gjelder?

Det ligger under styrets alminnelige kompetanse som stiftelsens øverste organ å kunne vedta avsettelse av styremedlem. Der vedtektene angir et annet valgorgan enn styret, vil kompetansen til styreavsettelse ligge til dette valgorganet for det/de medlemmer organet velger. Styret vil uansett kunne vedta avsettelse dersom valgorganet unnlater å gjøre det.

Avsettelse er et svært inngripende vedtak, og det er derfor strenge vilkår for avsettelse av styremedlemmer. Avsettelse kan bare skje dersom styremedlemmet vesentlig tilsidesetter sine plikter ved utøvelsen av vervet, klart viser seg uegnet eller ikke fyller lovens krav til å være styremedlem, jf stiftelsesloven § 29.

Det skal med andre ord mye til før avsettelse kan skje. Det forutsetter at det organ som vurderer avsettelse tar hensyn til disse kravene i sin behandlingen av spørsmålet. Saksbehandlingen må være forsvarlig, korrekt faktum legges til grunn for vedtaket og vedtaket må bygge på korrekt lovforståelse. Alle relevante faktiske forhold må avklares underveis, slik at vurderingen blir forsvarlig.  Det gjelder for øvrig ikke spesielle saksbehandlingskrav med mindre vedtektene gir anvisning på annet. Det styremedlem som vurderes avsatt, vil normalt måtte anses inhabilt.

Avsettelsesvedtaket får gyldighet fra vedtakstidspunktet, med mindre styret måtte beslutte annet virkningstidspunkt.

Et avsettelsesvedtak kan bringes inn for domstolene for rettslig prøving, som da kan prøve alle sider av saken.

Har du fortsatt spørsmål? Send en melding.

»» gå tilbake til www.lottstift.no
Levert av Zendesk