Følg

Når kan et styremedlem fratre fra styret?

Stiftelsesloven § 28 regulerer styremedlemmers tjenestetid. Annet ledd sier at dersom det foreligger «særlig grunn», har et styremedlem rett til å tre tilbake før tjenestetiden er ute. Styret og den som har valgt styremedlemmet, skal gis rimelig forhåndsvarsel. Med «særlige grunn» siktes det til sykdom, flytting som gjør en utilgjengelig og i spesielle tilfeller også dyptgående samarbeidsproblemer. Fratreden er dermed ikke helt kurant.

Fratreden skal meldes til styret, som da må vurdere om det foreligger slik «særlig grunn» at vedkommende kan fratre. Saken må behandles i styremøte. Styret må varsle eventuelt valgorgan om fratredenen og be om oppnevning av nytt styremedlem.

Har du fortsatt spørsmål? Send en melding.

»» gå tilbake til www.lottstift.no
Levert av Zendesk