Følg

Finnes det retningslinjer for fastsetting av styrehonorar?

Nei, det finnes ingen retningslinjer for honorering av styremedlemmer utover stiftelsesloven § 40.

Stiftelsesloven § 40 bestemmer at godtgjørelser til styremedlem, daglig leder eller annen ledende ansatt i en stiftelse skal stå i rimelig forhold til det arbeid og ansvar som følger med vervet eller stillingen. Stiftelsestilsynet gir ikke føringer på nivået på honorar i en stiftelse, og styret må vurdere honorarnivået utfra hvilket arbeid styret nedlegger og hvilket ansvar styrearbeidet er forbundet med.

Vedtektene kan bestemme at godtgjørelsen skal fastsettes av et annet organ enn styret, typisk et årsmøte i en forening, et kommunalt organ, et selskap eller til bestemte privatpersoner. Også den som har opprettet stiftelsen kan gis slik myndighet. Dersom vedtektene ikke har en slik bestemmelse, fastsetter styret selv sin egen godtgjørelse. Styret er ikke inhabil i avgjørelsen av eget styrehonorar. 

Har du fortsatt spørsmål? Send en melding.

»» gå tilbake til www.lottstift.no
Levert av Zendesk