Følg

Hvilke regler gjelder for styrets saksbehandling?

Styret skal ha en leder. Med mindre vedtektene utpeker leder, skal styret selv velge sin leder. Styrets leder skal sørge for behandling av aktuelle saker. Styret behandler saker i møter, dersom ikke styrets leder finner at saken kan forelegges skriftlig eller behandles på annen betryggende måte. Styremøter og annen styrebehandling varsles på hensiktsmessig måte og med nødvendig frist. Styrets leder skal sørge for at styremedlemmene kan delta i en samlet behandling av saker som behandles uten møte. Styremedlemmene og daglig leder kan kreve møtebehandling. Styremøtene ledes av styrelederen, ev av den styret velger dersom styreleder ikke møter. Daglig leder har rett og plikt til å delta i styrets behandling av saker og til å uttale seg, hvis ikke annet er bestemt av styret i den enkelte sak.

Det skal føres protokoll over styrebehandlingen, som minst skal angi tid og sted, deltakere, behandlingsmåten og styrets beslutninger. Styremedlem eller daglig leder som ikke er enig i styrets beslutning, kan kreve sin oppfatning innført i protokollen. Protokollen skal underskrives av alle de styremedlemmene som deltok på møtet. Styremedlemmer som ikke deltok skal ikke underskrive.

Styret er vedtaksføre når mer enn en halvdel av styremedlemmene er til stede eller deltar i styrebehandlingen, hvis ikke vedtektene stiller strengere krav. Styret kan likevel ikke treffe beslutning uten at alle styremedlemmene så vidt mulig er gitt anledning til å delta i behandlingen av saken. Har et styremedlem meldt forfall, og det finnes varamedlem for ham eller henne, skal varamedlemmet innkalles.

En beslutning i styret krever vanlig flertall, hvis ikke vedtektene stiller strengere krav. Ved stemmelikhet gjelder det som møtelederen har stemt for.

Har du fortsatt spørsmål? Send en melding.

»» gå tilbake til www.lottstift.no
Levert av Zendesk