Følg

Må søknaden begrunnes?

Ja, vilkårene for å få opphevet en urådighetsklausul står i stiftelsesloven § 46. Søknaden må vise at minst ett av disse vilkårene er oppfylt. Begrunnelsen vil være avgjørende for om søknaden kan godkjennes, og det er derfor viktig at du bruker tid på å utforme søknaden.

Det følger av stiftelsesloven § 47 at omdanning så langt som mulig skal tilpasses det opprinnelige formålet eller det siktemålet som må antas at lå til grunn for urådighetsklausulen. Dette legger føringer for hva innholdet i vårt vedtak kan gå ut på. En oppheving av en urådighetsklausul vil være den mest inngripende formen for omdanning. Dersom det man søker om kan oppnås på annen måte, f.eks. ved at ordlyden i klausulen endres, vil vedtaket normalt gå ut på dette. Et typisk eksempel på dette kan være at man i stedet for å oppheve en særeieklausul, endrer den til bare å gjelde ved skilsmisse, og ikke ved død. 

Har du fortsatt spørsmål? Send en melding.

»» gå tilbake til www.lottstift.no
Levert av Zendesk