Følg

Hvem kan endre stiftelsens vedtekter?

Stiftelsens vedtekter regulerer hvem som har kompetanse til å endre vedtektene. Ofte bestemmer vedtektene at styret denne kompetansen. Vedtektene kan også tillegge andre organer slik kompetanse, jf. stiftelsesloven § 36 bokstav g. Stiftelsens oppretter kan imidlertid ikke ha slik myndighet, jf. stiftelsesloven § 48 andre ledd. 

Etter at vedtak om vedtektsendring er fattet av kompetent organ, må stiftelsen sende melding om vedtaket til Stiftelsestilsynet for godkjenning. Omdanningsvedtaket blir først gyldig når det er godkjent av Stiftelsestilsynet, jf. stiftelsesloven § 51.

Dersom vedtektene ikke inneholder en bestemmelse som gir styret eller annet organ omdanningskompetanse, vil kompetansen til å endre vedtektene ligge hos Stiftelsestilsynet, jf. stiftelsesloven § 50. Styret eller oppretteren må i tilfelle søke Stiftelsestilsynet om endring av vedtektene.

Ikke sjelden oppstiller vedtektene særlige saksbehandlingsregler for behandling av søknad/vedtak om omdanning, for eksempel at styret må være fulltallig og at vedtaket må være enstemmig. Slike regler må være fulgt for at Stiftelsestilsynet skal kunne godkjenne søknaden/meldingen.

Har du fortsatt spørsmål? Send en melding.

»» gå tilbake til www.lottstift.no
Levert av Zendesk