Følg

Hvilke krav stilles til uttale fra oppretter?

Før det treffes vedtak om omdanning skal det innhentes uttalelse fra oppretter av stiftelsen, jf. stiftelsesloven § 49. Dersom oppretteren er død, skal det om mulig innhentes uttalelse fra slektninger og andre som har stått oppretteren nær og fra organisasjoner, offentlige myndigheter og andre som berøres av omdanningen.

Oppretteren skal gis mulighet til å uttale seg ved alle vedtektsendringer, også mindre vesentlige endringer (stiftelsesloven § 46 andre ledd). Styret skal innhente uttalelsen før styrebehandlingen av vedtektsendringen.  

Oppretteren har ikke plikt til å avgi uttalelse, og § 49 stiller ingen krav til uttalelsens innhold. Dersom oppretteren ikke ønsker å avgi uttalelse, er det tilstrekkelig at styret legger fram dokumentasjon på at oppretter er gitt mulighet til å uttale seg innen en gitt frist.  

Dersom det ikke er mulig å innhente uttalelse fra oppretter, skal stiftelsen forklare hvorfor og hva som er gjort for å skaffe opplysninger om oppretter.

Har du fortsatt spørsmål? Send en melding.

»» gå tilbake til www.lottstift.no
Levert av Zendesk