Følg

Hvilke regler gjelder for valg og oppnevning av styret? Er det vanlig at styret oppnevnes av andre organer?

Stiftelsens vedtekter skal gi bestemmelse om antall styremedlemmer (antallet eller laveste og høyeste antall) og hvordan styret skal velges, jf. stiftelsesloven § 10.

Valg av styre kan enten legges til styret selv (selvsupplering) eller til et annet organ i eller utenfor stiftelsen, jf. stiftelsesloven § 36. Det er ikke uvanlig at valgmyndigheten legges til et annet organ enn styret, typisk til et årsmøte i en forening, et kommunalt organ, et selskap eller til bestemte privatpersoner. Valgorganet kan også være en del av stiftelsens organer. Også den som har opprettet stiftelsen kan gis myndighet til å velge styremedlemmer.

Er vedtektene tause i forhold til hvem som velger styret, er det styret selv som velger nytt styre (selvsupplering). Når valget legges til et annet organ enn styret, skal vedtektene også angi hvordan medlemmene i dette valgorganet skal velges. Styret må varsle slike valgorgan i rimelig tid før nytt valg, slik at valgorganet får tilstrekkelig tid til å finne gode kandidater til styret.

Styrevervet er et personlig verv, og juridiske personer kan ikke være styremedlemmer. Det er viktig å sikre at styremedlemmene har nødvendig kompetanse til styrearbeidet i den konkrete stiftelsen. Videre er det viktig at styremedlemmet er lojal mot stiftelsen ved utøvelsen av styrevervet. Styret skal alene ha stiftelsens interesser for øyet.

Den som har avgitt formuesverdi som inngår som grunnkapital i stiftelsen kan ikke sitte alene i styret. Tilsvarende gjelder for hans nærstående.

Stiftelser med grunnkapital på minst 3 millioner kroner skal ha minst tre medlemmer i styret.

Styremedlemmers tjenestetid er fire år med mindre vedtektene regulerer noe annet.

Har du fortsatt spørsmål? Send en melding.

»» gå tilbake til www.lottstift.no
Levert av Zendesk