Følg

Hvilke vilkår må være til stede for at stiftelsen skal kunne oppheves?

Oppheving krever at minst ett av omdanningsvilkårene i § 46 første ledd er til stede. Dette innebærer at en bestemmelse i vedtektene eller stiftelsesgrunnlaget;

  • ikke lar seg etterleve, for eksempel fordi stiftelsens kapital er utilstrekkelig til å tilgodese formålet på en rimelig måte
  • er åpenbart unyttig
  • er i strid med hensikten i den disposisjonen som danner grunnlaget for stiftelsen, for eksempel fordi oppretterens forutsetninger for bestemmelsen har sviktet
  • er åpenbart uheldig eller åpenbart ufornuftig

Selv om ett av omdanningsvilkårene ovenfor er til stede, kan stiftelsen ikke oppheves dersom den kan fortsette å eksistere ved at det gjennomføres en mindre inngripende form for omdanning.

Typiske eksempler på mindre inngripende alternativer til oppheving vil være sammenslåing med annen stiftelse, en endring av stiftelsens formålsbestemmelse eller en vedtektsendring som gjør det mulig å bruke bundet grunnkapital. Ved vurderingen av om stiftelsen skal søkes opphevet, plikter styret å vurdere mindre inngripende tiltak enn oppheving.

En stiftelse som er insolvent kan ikke oppheves og avvikles etter stiftelseslovens regler. I slike tilfeller plikter styret å begjære oppbud for tingretten.

Har du fortsatt spørsmål? Send en melding.

»» gå tilbake til www.lottstift.no
Levert av Zendesk