Følg

Hva skal til for å kunne slå sammen stiftelser?

Det grunnleggende vilkår for enhver omdanning er at det har inntruffet endrede forhold i relasjon til selve stiftelsen eller de bestemmelser som er fastsatt om denne i vedtektene eller stiftelsesgrunnlaget, jf. stiftelsesloven § 46. Omdanningen må dessuten så langt som mulig tilpasses det opprinnelige formålet eller siktemålet som det må antas at lå til grunn for bestemmelsen, jf. stiftelsesloven § 47 første ledd.

Det følger av stiftelsesloven § 45 andre ledd bokstav b) at omdanning bl.a. kan gå ut på «at stiftelsen slås sammen med én eller flere andre stiftelser med i det vesentlige likeartet formål».

Sammenslåing av stiftelser innebærer et brudd på prinsippet om at stiftelser er selvstendige, selveiende og uforanderlige. At loven bare åpner for sammenslåing av stiftelser med vesentlig likeartet formål, kan sees på som et utslag av prinsippet i stiftelsesloven § 47 første ledd, om at omdanningen så langt som mulig skal tilpasses det opprinnelige formålet med stiftelsen.

Sammenslåing av stiftelser med ulikeartede formål er av lovgiver vurdert som å gå for langt i relasjon til det opprinnelige formålet med stiftelsene.

Utgangspunktet er dermed at sammenslåingsadgangen er forutsatt å gjelde «stiftelser med i det vesentlige likeartet formål».

En sammenslåing av stiftelser med likeartet formål vil ikke endre formålet til stiftelsen. Stiftelser med likeartet formål kan omdannes etter stiftelsesloven § 46 andre ledd.

Har du fortsatt spørsmål? Send en melding.

»» gå tilbake til www.lottstift.no
Levert av Zendesk