Følg

Hvilke vilkår stiller stiftelsesloven for endring av vedtekter?

Stiftelsesloven § 46 sondrer mellom på den ene siden omdanning av vedtektsbestemmelser som gjelder stiftelsens formål eller andre bestemmelser som det må antas at det ble lagt vesentlig vekt på ved opprettelsen av stiftelsen, og på den andre siden mindre vesentlige endringer. I fortsettelsen omtales dette som henholdsvis vesentlige endringer og andre endringer.

For vesentlige endringer må minst ett av de alternative vilkårene i stiftelsesloven § 46 første ledd være oppfylt. Dette fordrer at den eksisterende bestemmelsen

  • ikke lar seg etterleve, for eksempel fordi stiftelsens kapital er utilstrekkelig til å tilgodese formålet på en rimelig måte,
  • er åpenbart unyttig
  • er i strid med hensikten i den disposisjonen som danner grunnlaget for stiftelsen, for eksempel fordi oppretterens forutsetninger for bestemmelsen har sviktet, eller
  • er åpenbart uheldig eller åpenbart ufornuftig.

For vesentlige endringer gjelder også at omdanningen så langt som mulig skal tilpasses det opprinnelige formålet eller det siktemålet som det må antas at lå til grunn for bestemmelsen, jf. stiftelsesloven § 47 første ledd.

Andre endringer kan skje når den tidligere bestemmelsen viser seg å være uheldig eller uhensiktsmessig, jf. stiftelsesloven § 46 andre ledd.

Har du fortsatt spørsmål? Send en melding.

»» gå tilbake til www.lottstift.no
Levert av Zendesk