Følg

Kan vi dele ut alle eiendelene i stiftelsen?

Adgangen til utdeling følger av stiftelsesloven § 19. Alle utdelinger må vedtas av styret (kan ikke delegeres) og utdelingene skal være i tråd med stiftelsens formål, jf første ledd. I tillegg kan utdelingsadgangen være ytterligere regulert i vedtektene, typisk der en kun kan utdele deler av avkastningen.Merk § 19 andre ledd som oppstiller forbud mot enhver utdeling til stiftelsens oppretter mv.

Hvis det i realiteten er tale om en utdeling som opphever stiftelsen, kan den ikke foretas, og en må i stedet gå veien om formell oppheving av stiftelsen etter lovens kapittel 6. Det samme gjelder dersom utdelingen vil anses som en endring av stiftelsens formål. Da må stiftelsen følge stiftelseslovens regler om vedtektsendring.

»» gå tilbake til www.lottstift.no
Levert av Zendesk