Følg

At grunnkapital er låst, hva vil det si? Ikke til rådighet?

At stiftelsen har en grunnkapital på f.eks. 200 000 kroner innebærer at omverdenen (kreditorer, kontraktsparter osv.) kan være sikre på at stiftelsen har blitt tilført dette beløpet. Beløpet skal framgå av vedtektene og stiftelsen må også ha en post i regnskapet som viser grunnkapitalens størrelse.

Det ligger imidlertid en forutsetning i loven om at en stiftelse i utgangspunktet skal ha en egenkapital som minst samsvarer med grunnkapitalen. Dette kommer blant annet til uttrykk i stiftelsesloven § 25 som oppstiller en plikt for næringsdrivende stiftelser til å varsle Stiftelsestilsynet dersom egenkapitalen blir uforsvarlig lav. Denne varslingsplikten vil uansett inntre dersom egenkapitalen synker under 1/3 av grunnkapitalen. 

Et generelt viktigere spørsmål enn om grunnkapitalen er bundet eller ikke, er om stiftelsen har en forsvarlig egenkapital. Om egenkapitalen er forsvarlig vil avhenge av risikoen ved og omfanget av virksomheten.

Har du fortsatt spørsmål? Send en melding.

»» gå tilbake til www.lottstift.no
Levert av Zendesk