Følg

Hvorfor benytter vi ISRS 4400 - avtalte kontrollhandlinger?

 

For å etablere tilfredsstillende kontroll og oppfølging av ordningen slik at godkjente søknader ikke inneholder vesentlige feil, må kontroller som søker, revisor og forvalter gjør, sees i sammenheng.

Ved bruk av registrert eller statsautorisert revisors deltagelse i kontroll av ordningen vektlegges det at revisor skal ha praktisk mulighet til å foreta de valgte kontrollhandlingene og at kostnadene knyttet til dette arbeidet ikke skal bli for store for søkerne.  

 

I henhold til ”Rammeverk for attestasjonsoppdrag” kan revisor gi uttalelser som gir betryggende eller moderat grad av sikkerhet eller bare rapportere på funn i henhold til avtalte kontrollhandlinger. Lotteri‐ og stiftelsestilsynet har vurdert at det er mest hensiktsmessig å benytte avtalte kontrollhandlinger etter standarden ISRS 4400 Avtalte kontrollhandlinger.    

I følge veileder ”Om etablering og forvaltning av tilskuddsordninger i staten” utgitt av Finansdepartementet, skal tilskuddsforvaltere vurdere hvilken type informasjon en revisor har praktisk mulighet for å undersøke og hvilke kontrollhandlinger som eventuelt er nødvendige. Det understrekes at forutsetningen for at tilskuddsforvaltere kan benytte seg av revisorattestasjon, ‐bekreftelse eller -rapport er at det ikke levnes rom for skjønnsmessige tolkninger i den bekreftelse eller rapport som revisor avgir.

Revisor gir ved bruk av avtalte kontrollhandlinger ikke uttrykk for noen sikkerhet for at informasjonen ikke inneholder vesentlige feil. Rapporten som revisor avgir på bakgrunn av de avtalte kontrollhandlingene, skal kun være til støtte for Lotteri- og stiftelsestilsynet sin konklusjon. Lotteri- og stiftelsestilsynet må selv vurdere de kontroller som revisor utfører, og de funn som er rapportert, og trekke sine egne konklusjoner på søknaden som helhet.

»» gå tilbake til www.lottstift.no
Levert av Zendesk