Følg

Boligstiftelser: Hvordan skal vi sørge for at verdien på boligmassen opprettholdes når inntektssiden begrenser mulighetene?

Forvaltningen av stiftelsen hører under styret, som er nærmest til å vurdere stiftelsens stilling. Stiftelsestilsynets ansvar er bl.a. å føre legalitetskontroll med at forvaltningen av stiftelsene skjer i samsvar med stiftelsens vedtekter og stiftelsesloven. Dette medfører at Stiftelsestilsynet ikke har anledning til å gi råd om forvaltningen av stiftelser i enkeltsaker. 

På generelt grunnlag tilsier kravet til forsvarlig kapitalforvaltning at stiftelsen må vurdere hvordan boligmassens verdi kan ivaretas i den konkrete situasjonen som foreligger. Et viktig stikkord her er langsiktig planlegging.

Dersom inntektsgrunnlaget er for svakt til å holde eiendomsmassen i den tilstand stiftelsens strategi for kapitalforvaltningen tilsier, vil det etter omstendighetene være behov for å iverksette tiltak for å sette stiftelsen i stand til å gjennomføre vedlikehold og oppgraderinger. Alt avhengig av situasjonen kan mulige tiltak være f.eks. å selge deler av eiendomsmassen (på det åpne marked) eller lånefinansiere de tiltak styret anser nødvendige. Det hører under styrets ansvar å vurdere hva som vil være den beste løsning og hvordan dette kan gjennomføres. Dersom styret vurderer at stiftelsen ikke selv innehar har den nødvendig kompetanse til å møte de utfordringer stiftelsen står overfor på forsvarlig måte, vil det være naturlig å vurdere å innhente ekstern fagkompetanse, f.eks. bygningsteknisk, finansiell eller juridisk. 

Det vises for øvrig til vår rapport om forvaltning og styring av boligstiftelser fra 2014, som tar opp noen generelle emner ved kapitalforvaltning i boligstiftelser. Denne er tilgjengelig på våre nettsider

Har du fortsatt spørsmål? Send en melding.

»» gå tilbake til www.lottstift.no
Levert av Zendesk