Følg

Når vil et styremedlem eller daglig leder i stiftelsen være inhabil?

Det er vanskelig å gi veiledning rundt inhabilitet uten at alle forhold er klarert.

Lovens utgangspunkt er at «Et styremedlem eller en daglig leder må ikke delta i behandlingen eller avgjørelsen av spørsmål som har slik særlig betydning for ham eller henne selv eller for hans eller hennes nærstående, at vedkommende må anses for å ha en fremtredende personlig eller økonomisk særinteresse i saken», jf. stiftelsesloven § 37.

Det er først og fremst styrets oppgave å vurdere om det foreligger inhabilitet hos styremedlem.

Som en veiledning kan det vises til Woxholt, Stiftelser etter stiftelsesloven 2001 s 323, «I kravet om særlig betydning ligger at styremedlemmet selv eller hennes nærstående må ha en spesiell interesse i saken som ikke deles med en større gruppe personer. Dette betyr at styremedlemmet eller daglig leder ikke blir inhabil av den grunn at avgjørelsen mer generelt kan medføre fordeler eller ulemper for en større eller ubestemt krets som også vedkommende selv tilhører». Videre kan en økonomisk interesse gjøre seg gjeldende ved at saken gjelder et selskap som vedkommende eier fullt ut eller for øvrig har den dominerende økonomiske interessen i. Også personlig interesse kan gi grunnlag for inhabilitet.

Har du fortsatt spørsmål? Send en melding.

»» gå tilbake til www.lottstift.no
Levert av Zendesk