Følg

Hva bør styrehonoraret være?

Stiftelsestilsynet gir ikke føringer på nivået på honorar i en stiftelse.  Styrehonorar er regulert av stiftelsesloven § 40. Bestemmelsen angir at styrehonoraret skal stå i rimelig forhold til det arbeid og ansvar som følger med vervet. Stiftelsestilsynet kan nedsette honorarer om det er urimelig høyt. Det sistnevnte vil måtte bero på en konkret vurdering av den enkelte stiftelse.

Styret må vurdere honorarnivået utfra hvilket arbeid styret nedlegger og hvilket ansvar styrearbeidet er forbundet med.

Har du fortsatt spørsmål? Send en melding.

»» gå tilbake til www.lottstift.no
Levert av Zendesk