Følg

Kan en stiftelse dele ut midler til en annen stiftelse som har samme oppretter?

Utdelingsforbudet til nærstående følger av stiftelsesloven § 19 andre ledd. Her står det at «Det kan ikke foretas utdelinger til oppretteren, til oppretterens nærstående etter § 5 bokstav a, eller til selskap der noen av disse hver for seg eller til sammen har slik bestemmende innflytelse som nevnt i § 4 tredje ledd.»

Bestemmelsen har sin bakgrunn i selvstendighetskravet og behovet for å markere at det å opprette en stiftelse skal ha en realitet for oppretteren.

Stiftelsestilsynet kan ikke se at utdeling fra en stiftelse til en annen, med samme oppretter, skal kunne medføre et brudd på stiftelsesloven § 19. Forbudet er først og fremst ment å gjelde der oppretter for eksempel har eierinteresser i et selskap som stiftelsen ønsker å dele ut til. En stiftelse har ingen eiere i vanlig forstand, den eies av formålet.

Har du fortsatt spørsmål? Send en melding.

»» gå tilbake til www.lottstift.no
Levert av Zendesk