Følg

Hva betyr «utdeling av stiftelsens midler»?

Begrepet «utdeling» er ikke gitt en egen definisjon i stiftelsesloven. I lovens forarbeider er det lagt til grunn at begrepet langt på vei skal forstås på samme måte som utdelingsbegrepet i aksjeloven § 3-6. Dette innebærer at enhver overføring av økonomiske goder i utgangspunktet omfattes. Ikke bare ensidige overføringer vil utgjøre utdelinger, men også tilfeller hvor det ytes et vederlag, men hvor det foreligger et visst misforhold mellom vederlaget og overføringen fra stiftelsen. For eksempel innebærer det en utdeling dersom stiftelsen leier ut en leilighet stiftelsen eier, til en pris som er lavere enn markedsleie. Differansen mellom markedsleie og den avtalte pris vil her utgjøre utdeling.

Utdeling av stiftelsens midler skal vedtas av styret, og utdelingene skal være i samsvar med stiftelsens formål, jf. stiftelsesloven § 19.

»» gå tilbake til www.lottstift.no
Levert av Zendesk